دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

عنوان تعداد صندلی مكان
يك سالن برگزاری جلسات دفاع ۶۰ طبقه چهارم، كريدور ۲
يك سالن اجتماعات ۴۰ طبقه سوم ،كريدور ۱
دو سالن امتحانات ۱۲۰ طبقه دوم، كريدور ۲

2211  22222 copy  2233  22444