دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تعداد كلاس ها ۳۱
تعدا صندلی دانشجو ۱۳۹۵
تعداد كلاس های دارای امكانات صوتی و تصويری ۱۱

2211  22222 copy  2233  22444