دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 
 

رئیس

دانشکده

 

مهدی زادسر

زمینه تخصصی: دکترای فیزیک

ایمیل:mphdzadsar{at}gmail.com

شماره تماس: 2867-4229 (31) 98+

 
 

معاون

آموزشی

دانشکده

  حسین عباس تبار

زمینه تخصصی: دکترای شیمی

ایمیل: abbastabar{at}pmt.iaun.ac.ir

شماره تماس: 2868-4229 (31) 98+

 
 

مدیر

پژوهشی

دانشکده

مصطفی جعفری

زمینه تخصصی: دکترای ریاضی کاربردی

ایمیل: drmostafajafari{at}pco.iaun.ac.ir

شماره تماس: 2767-4229 (31) 98+

2211  22222 copy  2233  22444