دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

- راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان: بنابر بیانات اخیر مقام معظم رهبری برای برپایی شرکت‌های دانش بنیان، هدف دانشکده علوم پایه و مهندسی هسته‌ای در سال‌های روبرو راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان است. در این راستا شناسایی استعدادها و ایده‌های نوین در میان دانشجویان و اساتید و مشارکت در اجرا در دستور کار دانشکده قرار گرفته است.

- تاسیس پژوهشکده علوم و فنون نوین: با توجه به نیاز برقراری ارتباط میان دانشگاه و صنعت و اجرای طرح‌های پژوهشی مرتبط با صنعت، دانشکده علوم پایه و مهندسی هسته‌ای قصد دارد تا تمهیداتی برای ایجاد یک پژوهشکده جدید به نام علوم و فنون نوین فراهم نماید.  

2211  22222 copy  2233  22444