دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام رشته مقطع مدیر گروه
زیست شناسی سلولی –مولکولی-بیوشیمی کارشناسی دکتر الهه پور عزیزی
فیزیک هسته ای کارشناسی دکتر مهدی زادسر
شیمی و فناوری اطلاعات کارشناسی دکتر حسین عباس تبار آهنگر
مهندسی هسته‌ای کارشناسی دکتر مهدی زادسر
محیط زیست کارشناسی دکتر میثم جعفری
فیزیک- اتمی کارشناسی دکتر مهدی زادسر

2211  22222 copy  2233  22444