دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام رشته مقطع مدیر گروه پذیرش
شیمی آلی کارشناسی ارشد دکتر حسین عباس تبار آهنگر با آزمون
مدیریت محیط زیست (HSE) کارشناسی ارشد دکتر میثم جعفری با آزمون
مهندسی پزشکی -بافت کارشناسی ارشد دکتر الهه پور عزیزی با آزمون

2211  22222 copy  2233  22444