دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مراحل فارغ التحصیلی:

1-    مراجعه به گروه تخصصی جهت دریافت فرم های تطبیق واحد و فارغ التحصیلی

2-    مراجعه به آموزش دانشکده

لازم به ذکر است که در هر کدام از این مراحل باید امضاهایی داخل فرم ها گرفته شود که در هر مرحله توسط مسئول ذیربط مورد راهنمایی قرار می گیرد.

2211  22222 copy  2233  22444