دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن
دکتر مهدی زاد سر ریاست دانشکده ۲۸۶۷
دکتر حسین عباس تبار اهنگر معاون آموزشی دانشکده ۲۸۶۸
دکتر مصطفی جعفری مدیر پژوهشی دانشکده ۱۱۱۱
دکتر الهه پورعزیزی مدیر گروه بیوشیمی ۲۷۶۵
دکتر رضا مداحی مدیر گروه ریاضی
دکتر میثم جعفری مدیر گروه محیط زیست و HSE ۲۰۸۹
عباس غیور کارشناس دانشکده ۲۲۴۶

2211  22222 copy  2233  22444