دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مهدی زادسر

دکترای فیزیک

ریاست دانشکده علوم پایه و مهندسی هسته‌ای، مدیر گروه فیزیک

شماره تماس: 2867-4229 (31) 98+

 

حسين عباس تبار

دكتری شيمی

معاونت آموزشی دانشکده علوم پایه و مهندسی هسته‌ای، مدیر گروه شیمی

شماره تماس: 2867-4229 (31) 98+

 

مصطفي جعفري

دکترای رياضی كاربردی

مدیریت پژوهشی دانشکده علوم پایه و مهندسی هسته‌ای

شماره تماس: 2867-4229 (31) 98+

2211  22222 copy  2233  22444