دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

E Mail Icon

ایران، استان اصفهان، نجف‌آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پايه

کد پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

phone icon

۴۲۲۹-۲۲۴۶ (۳۱) ۹۸+

 
 
۱- مسیر پیاده روی
bsc gm2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۲- مسیر عبور با اتومبیل
bsc gm1

2211  22222 copy  2233  22444