دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تاریخ عنوان
۱۳۹۴ هشتمین کنفرانس بین المللی فیزیک پلاسما و کاربردهای آن
۱۳۹۴ دیدار با ریاست بنیاد پژوهش آلمان (دکتر یورک اشنایدر)
۱۳۹۴ ارتقای مرتبه علمی جناب آقای دکتر مجتبی نصر اصفهانی عضو هیئت علمی گروه شیمی گرایش شیمی معدنی به دانشیاری
۱۳۹۴ دیدار با معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و امضا تفاهم نامه همکاری
 

2211  22222 copy  2233  22444