دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام رشته مقطع

تعداد دانشجویان در حال تحصیل

تعداد دانشجویان فارغ التحصیل مدیر گروه
زیست شناسی سلولی –مولکولی-بیوشیمی کارشناسی 517 66 دکتر الهه پور عزیزی
فیزیک هسته ای کارشناسی 55 18 دکتر مهدی زادسر
شیمی و فناوری اطلاعات کارشناسی 248 57 دکتر حسین عباس تبار آهنگر
مهندسی هسته‌ای کارشناسی 124 24 دکتر مهدی زادسر
محیط زیست کارشناسی 81 134 دکتر میثم جعفری
فیزیک- اتمی کارشناسی 29 3 دکتر مهدی زادسر
شیمی آلی کارشناسی ارشد 23 - دکتر حسین عباس تبار آهنگر
مدیریت محیط زیست (HSE) کارشناسی ارشد 48 - دکتر میثم جعفری
مهندسی پزشکی -بافت کارشناسی ارشد 58 3 دکتر الهه پور عزیزی

2211  22222 copy  2233  22444