دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

عنوان طرح مجری طرح سال اجرا
معرفی و کاربردهای مدلSDP دکتر مصطفی جعفری ۱۳۹۰
انديسهای توپولوژيك گرافها خانم نفیسه صالحی ۱۳۹۲
رمزنگاری با خم های بیضوی آقای علی قمی ۱۳۸۶
کاربرد نقاط ثابت برای قواعد اگر-آنگاه فازی آقای خسرو سلیمانی ۱۳۸۶
سيستمهای تاخيری توسط توابع جديد مثلثی آقای خسرو سلیمانی ۱۳۸۸
تغییرات شتاب گرانی زمین به عنوان یک پیش نشانگر زلزله دکتر علیرضا حاجیان ۱۳۸۷
بررسی حفرات زیرزمینی نیروگاههای برق با استفاده از روش میکروگراویتی دکتر علیرضا حاجیان ۱۳۸۸
یک روش هوشمند اکتشاف حفره های زیرزمینی با استفاده از شبکه های عصبی دکتر علیرضا حاجیان ۱۳۸۹
تخمین همزمان ژرفا وفاکتور شکل آنومالی های میکروگراویتی با سبکه های عصبیGRNN دکتر علیرضا حاجیان ۱۳۹۲
طراحی و ساخت پنجره های حرارتی بر پایه چند لایه ای TiO2/Ag/TiO2 دکتر مهدی زادسر ۱۳۸۹
بررسی تجربی ترابرد حامل­های بار در نيم­رساناهای نانو ساختاری آلی دکتر مهدی زادسر ۱۳۸۸
بررسی خواص ابررسانایی دکتر مهدی صفا ۱۳۸۳
تعین ساختار بلورین کریستالها توسط اشعه دکتر مهدی صفا ۱۳۷۵
Synthesis of  ZnO Nanoparticles دکتر علی صفار تلوری ۱۳۹۰
کاربرد مایعات یونی در تهیه نانوذرات نمکهای باریم دکتر مجید قشنگ ۱۳۹۱
سنتز شناسايی و تعيين ساختار کمپلکس های مس و نيکل با ليگاند جديد بيس (3-متوکسی ساليسيدن) 1و 2 پروپان دی آمين دکترمجتبی نصر اصفهانی ۱۳۸۶
تهيه، مشخصه‌يابی و بررسی زيست سازگاری پوشش شيشه‌های زيست فعال نانو پودر به روش سل-ژل دکتر مجتبی نصر اصفهانی ۱۳۸۷
تهيه، مشخصه‌يابی و بررسی زيست‌سازگاری پوشش‌‌‌های کامپوزيتی نانوساختار حاصل از شيشه‌زيست‌فعال و تيتانيم دی اکسيد به روش سل- ژل برای کاشتنی های پزشکی دکتر مجتبی نصر اصفهانی ۱۳۸۹

2211  22222 copy  2233  22444