دانشکده مهندسی هسته ای و علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

بیوشیمی
 • آزمایشگاههای ژنتیك 1 و 2:

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:سانتریفیوژ، PCR، الكتروفورز، الایزا ریدر، اتوكلاو، سانتریفوژ یخچالدار

نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویانبیوشیمی

محل آزمایشگاه : مجتمع آزمایشگاههای شیمی و بیوشیمی

تلفن:2078

 • آزمایشگاههای زیست شناسی گیاهی:

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:سانتریفیوژ، هات پلیت، PH متر، اسپكتروفتومتر، میكروسكوپ، شیكر، سانتریفوژ میكروهماتوكریت، فلیم فتومتر، آون، اتوكلاو، ، استریومیكروسكوپ، بن ماری

نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویان بیوشیمی

محل آزمایشگاه :مجتمع آزمایشگاههای شیمی وبیوشیمی

تلفن:2078

 • آزمایشگاههای زیست شناسی جانوری:

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:سانتریفیوژ، میكروسكوپ، انكوباتور، هات پلیت

نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویان بیوشیمی

محل آزمایشگاه :مجتمع آزمایشگاههای شیمی وبیوشیمی

تلفن:2078

 • آزمایشگاههای زیست شناسی ملكولی

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:انكوباتو CO2، هود لامینار، یخچال آزمایشگاهی، فریزر منفی 20 و منفی 70 درجه سانتی گراد

نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویان بیوشیمی

محل آزمایشگاه :مجتمع آزمایشگاههای شیمی وبیوشیمی

تلفن:2078

 

 

شیمی
 • آزمایشگاههای شیمی عمومی 1،2:

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:سانتریفیوژ، هات پلیت،

نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویان مواد، بیوشیمی، شیمی-IT

محل آزمایشگاه :مجتمع آزمایشگاههای شیمی و بیوشیمی

تلفن:2912

 • آزمایشگاههای شیمی آلی 1،2:

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:سانتریفیوژ، هات پلیت، نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویان مواد، بیوشیمی، شیمی-IT

محل آزمایشگاه :مجتمع آزمایشگاههای شیمی و بیوشیمی

تلفن: 2912

 • آزمایشگاههای شیمی تجزیه 1،2:

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:سانتریفیوژ، هات پلیت، نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویان مواد، بیوشیمی، شیمی-IT

محل آزمایشگاه :مجتمع آزمایشگاههای شیمی و بیوشیمی

تلفن:2912

 • آزمایشگاههای شیمی معدنی 1،2:

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:سانتریفیوژ، هات پلیت، نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویان مواد، بیوشیمی، شیمی-IT

محل آزمایشگاه :مجتمع آزمایشگاههای شیمی و بیوشیمی

تلفن: 2912

 • آزمایشگاههای شیمی فیزیک 1،2:

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:سانتریفیوژ، هات پلیت، نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویان مواد، بیوشیمی، شیمی-IT

محل آزمایشگاه :مجتمع آزمایشگاههای شیمی و بیوشیمی

تلفن: 2912

 • آزمایشگاههای شیمی تجزیه دستگاهی:

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه:سانتریفیوژ، هات پلیت، نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویان مواد، بیوشیمی، شیمی-IT

محل آزمایشگاه :مجتمع آزمایشگاههای شیمی و بیوشیمی

تلفن: 2912

 

محیط زیست
 • آزمایشگاه تخصصی GIS

متشکل از 20 سیستم قدرتمند جهت اجرای نرم افزار های10.3Arc GIS، IDRISI Terrset

نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویان محیط زیست و HSE

محل آزمایشگاه : مرکز GIS دانشکده

تلفن: 2089

 • کارگاه تخصصی مدلسازی زیست محیطی و مدیریت محیط زیست

بکارگیری نرم افزار های مدلسازی زیست محیطی نظیر: IDRISI Terrset AERMOD ExDam Calpuff ….

نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویان محیط زیست و HSE

تلفن: 2089

 • آزمایشگاه تخصصی RS

متشکل از 20 سیستم قدرتمند جهت اجرای نرم افزار های Erdas Imagine 2014، ENVI 5، PciGeomatica

نوع خدمات قابل ارائه:دانشجویان محیط زیست و HSE

محل آزمایشگاه : مرکز سنجش از دور دانشکده

تلفن: 2089

 

فیزیک
 • آزمایشگاه عمومی: آزمایشگاه فیزیک پایه 1

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: آشنایی با قوانین نیوتن، سقوط آزاد و بررسی شتاب گرانش، آونگ ساده، قانون هوک، ضریب هدایت گرمایی، ضریب انبساط خطی، معادل مکانیکی گرما، گرمای نهان ذوب یخ، گرمای نهان تبخیر نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه به سازمان ها و صنایع بیرون از دانشگاه: آموزش، تحقیق و پژوهش

محل آزمایشگاه : محل آزمایشگاه های فیزیک، دانشکده فنی مهندسی

تلفن: 2292267-0314 آقای درخشان فر

 • آزمایشگاه عمومی: آزمایشگاه فیزیک پایه 2

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: آشنایی با قانون اهم، خازن ها، مقاومت ها، پل وتسون، اسیلوسکوپ، مدارهای RC، مدارهای RLC ، ترانسفورماتورها، انواع منابع تغذیه، ولت سنج ها، آمپرسنج ها و گالوانومترها نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه به سازمان ها و صنایع بیرون از دانشگاه: آموزش، تحقیق و پژوهش محل آزمایشگاه : محل آزمایشگاه های فیزیک، دانشکده فنی مهندسی تلفن: 2292267-0314 آقای درخشان فر

 • آزمایشگاه تخصصی: آزمایشگاه هسته ای (فیزیک هسته ای و آشکارسازی)

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: آشنایی با آشکارساز گایگر مولر، مطالعه و مرگ گایگر، بررسی قانون عکس مجذور فاصله، برد اشعه بتا در آلومینیوم و تعیین انرژی ماکزیمم آن، فعال سازی پولک اینیوم به وسیله نوترون های حرارتی و محاسبه نیمه عمر رادیو ایزوتوپ حاصله، اسپکتروسکوپی اشعه گاما با استفاده از آشکارساز NaI (T1)، تعیین انرژی چشمه گامای مجهول، تعیین اکتیویته چشمه گاما، آشنایی با دستگاه های CTHVCTHVS، HVMCA نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه به سازمان ها و صنایع بیرون از دانشگاه: آموزش، تحقیق و پژوهش

محل آزمایشگاه : دانشکده علوم پایه، طبقه اول، کریدور 2

 • آزمایشگاه تخصصی: آزمایشگاه فیزیک مدرن

لیست تجهیزات تخصصی موجود در آزمایشگاه: دستگاه بررسی اثر فوتو الکتریک و اندازه گیری ثابت پلانک، آزمایش بررسی سری بالمر، آزمایش قطره میلیکان، آزمایش پدیده زیمن، آزمایش بررسی تابش جسم سیاه، آزمایش گسیل و جذب نور و بررسی تشدید اسپین الکترون نوع خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه به سازمان ها و صنایع بیرون از دانشگاه: آموزش، تحقیق و پژوهش

محل آزمایشگاه : دانشکده علوم پایه، طبقه اول، کریدور 2

تلفن: 2292268-0314 آقای رجایی 

 

 

 

 

 

 

 

2211  22222 copy  2233  22444